Your browser does not support JavaScript!

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle opdrachten.
 2. Maatwerkafspraken gaan voor de algemene voorwaarden als deze schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Mondelinge afspraken zijn niet rechtsgeldig.

Definities

 1. Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele en industriële eigendom gerelateerd aan een werk, zoals octrooien, tekeningenrechten, modelrechten, etc.
 2. Meerwerk: aanvullende werkzaamheden die het gevolg zijn van een aanpassing van de opdracht, een wijziging ten opzichte van een eerder gemaakte keuze, onjuistheden in het door de opdrachtgever verstrekte informatie of andere omstandigheden die niet aan IBEX design & engineering zijn toe te rekenen.
 3. Offerte: iedere offerte, prijsopgave en/of aanbieding met betrekking tot een (mogelijke) opdracht, een deel van een opdracht of een uitbreiding daarvan.
 4. Opdracht: de overeenkomst waarin de opdrachtgever aan IBEX design & engineering de opdracht geeft een werk te realiseren.
 5. Opdrachtgever: Degene die opdracht geeft aan IBEX design & engineering om een werk te realiseren.
 6. Prototype: een werk dat wordt ontworpen en gerealiseerd met het oog op het testen van de werking van onderdelen, functionaliteiten of een nieuwe toepassing en/of een werk dat op basis van een voorlopig ontwerp wordt gerealiseerd ter voorbereiding op de productie van een uiteindelijk werk.
 7. Werk: elk resultaat uit de opdracht zoals een ontwerp, prototype, advies, analyse of technische oplossing.
 8. Wij: IBEX design & engineering.

Offertes en opdrachten

 1. Alle offertes van IBEX design & engineering zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig.
 2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en externe kosten, reis- en verblijfkosten, koerierskosten en dergelijke.
 3. Prijsstijging door kostprijsbepalende factoren worden doorberekend aan de opdrachtgever nadat deze vooraf zijn gemeld.
 4. De offertes zijn gebaseerd op informatie door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever is daarbij verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie.

Uitvoering

 1. IBEX design & engineering streeft naar een zo goed mogelijk resultaat bij het uitvoeren van de opdrachten. Wij verlangen daarom van de opdrachtgevers dat ze redelijkerwijs tijdig volledige, bruikbare en juiste informatie en/of goede en veilige materialen aanleveren.
 2. De opdrachtgever vrijwaart ons van elke aanspraak van derden met betrekking tot de informatie en materialen.
 3. Wij streven ernaar om de afgesproken planning en termijnen te halen. We houden de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang.
 4. Het traject van ontwerpen en innoveren hangt af van veel variabelen. Onze opgegeven termijnen zijn daarom niet vast maar indicatief, tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen.
 5. Als een opdracht tijdens de uitvoering wijzigt worden levertijden en planningen verlengd met de periode die redelijkerwijs nodig is voor het meerwerk en bijkomende zaken.
 6. Bij gefaseerde uitvoering van opdrachten wordt de volgende fase gestart na schriftelijke goedkeuring van de resultaten en betaling van de prijs overeenkomend met de werkzaamheden uitgevoerd in de vorige fase.
 7. Prototypes zijn bedoeld om het ontwerp te valideren. Ze zijn niet geschikt voor productie.
 8. Prototypes en andere zaken worden af fabriek geleverd. Wij kunnen in overleg de levering bij de opdrachtgever verzorgen.
 9. Het kan noodzakelijk of wenselijk zijn om derden in te schakelen bij het uitvoeren van een opdracht of leveren van materialen. De voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zijn direct van toepassing op de samenwerking tussen IBEX design & engineering en de opdrachtgever.
 10. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten die bij derden zijn ingekocht.

Oplevering

 1. Een opdracht is opgeleverd wanneer de opdrachtgever:
  • het werk heeft goedgekeurd.
  • in gebruik heeft genomen.
  • 14 dagen nadat wij hebben gemeld dat het werk is voltooid of u hebben toegezonden en u geen goed- of afkeur hebt gegeven.
  • het werk gebruikt kan worden, ondanks kleine gebreken of afwijkingen die eenvoudig hersteld kunnen worden.
 2. De opdrachtgever is verplicht binnen 14 dagen schriftelijk te laten weten waarom een werk niet is goedgekeurd en ons de gelegenheid te geven het werk aan te passen en opnieuw op te leveren.
 3. Bij gefaseerde uitvoering van een opdracht wordt elke fase afzonderlijk opgeleverd. Na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever start de nieuwe fase waarbij de resultaten van de vorige fase als opgeleverd worden beschouwd, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

Gebruik

 1. Wij ontwikkelen het werk volgens opgegeven specificaties en vereisten. Wij bieden echter geen garantie op de bruikbaarheid van het werk, de veiligheid daarvan of de geschiktheid voor enig doel.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het werk na oplevering. IBEX design & engineering en voor de opdracht ingeschakelde derden zijn door de opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van het werk.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit het werk komen toe aan IBEX design & engineering, tenzij expliciet en schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Als de rechten alleen verkregen kunnen worden door depot of registratie is uitsluitend IBEX design & engineering daartoe bevoegd.
 3. Als een opdracht volledig is afgerond, het werk is opgeleverd en de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, krijgt hij een niet-exclusief gebruiksrecht op het werk. Hij verkrijgt daarmee het recht om het werk te gebruiken voor het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld.
 4. Alleen als wij expliciet en schriftelijk hebben afgesproken dat de intellectuele eigendomsrechten aan u toekomen, worden deze overgedragen. Dat vindt plaats na volledige afronding van de opdracht, na oplevering en nadat de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan. De overdracht en de voorwaarden daarvan zullen schriftelijk worden vastgelegd in een aparte overeenkomst.
 5. De opdrachtgever vrijwaart IBEX design & engineering van aanspraken van derden die verband houden met intellectuele eigendomsrechten op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht.
 6. Wij blijven eigenaar van alle originele werken en concepten, tenzij wij daarover een andere afspraak hebben gemaakt. Als u wilt dat wij na het voltooien van de opdracht de beschikking houdt over bijvoorbeeld ontwerpen, tekeningen, concepten, adviezen en andere materialen en gegevens, dan dient dit separaat te worden overeengekomen.
 7. Wij mogen de kennis die wij hebben opgedaan door de uitvoering van de opdracht ook voor andere doeleinden gebruiken, ook als de intellectuele eigendomsrechten zijn overgedragen aan de opdrachtgever. Wij zullen daarbij natuurlijk geen vertrouwelijke informatie over de opdrachtgever met anderen delen.

Prijs en betaling

 1. Wij leggen de prijs en eventuele overige vergoedingen en kosten zo goed mogelijk vast in de offerte of overeenkomst.
 2. Meerwerk wordt aanvullend in rekening gebracht. Als daar geen prijs voor is afgesproken, dan zal dit worden berekend op basis van de bestede tijd en onze gebruikelijke tarieven.
 3. De prijs van door ons ingekochte materialen wordt aan u doorbelast met een opslag van 10%.
 4. Als de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan IBEX design & engineering kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele aanvullende werkzaamheden en kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Wij zullen altijd proberen de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.
 5. Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen. Alle betalingen dienen te worden gedaan binnen de betalingstermijn zonder aftrek, verrekening of opschorting.
 6. Bij niet tijdige betaling verkeert de opdrachtgever in verzuim. In dat geval bent u naast de wettelijke handelsrente en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Die vergoeding bedraagt 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.
 7. Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van IBEX design & engineering totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is, volledig zijn voldaan.
 8. Meestal maken wij afspraken over voorschot- en deelbetalingen. Als die afspraken niet zijn gemaakt, dan mogen wij voorschot- of deelfacturen sturen rekening houdend met de reeds verrichte werkzaamheden en te maken of reeds gemaakte kosten.

Opzegging en ontbinding

 1. U kunt de opdracht altijd opzeggen, ook zonder opgaaf van reden.
 2. Wij hebben dat recht ook, maar alleen als er sprake is van een gewichtige reden of als die opzegbevoegdheid in de wet is geregeld.
 3. Bij tussentijdse opzegging betaalt u de overeengekomen prijs naar de stand van de werkzaamheden. Ook zult u de door ons gemaakte kosten moeten vergoeden, voor zover die niet in de prijs inbegrepen waren. Dat omvat mede kosten voortvloeiend uit verplichtingen die wij in redelijkheid al zijn aangegaan, maar waarvoor de prestatie nog niet geleverd is op het moment van opzegging. Daarnaast bent u ter compensatie van onze schade een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 10% van de resterende opdrachtsom.
 4. U heeft ook altijd het recht om de opdracht tijdelijk te onderbreken. Dat werkt in principe als opzegging, en de regeling in bovenstaand artikel is dan ook van toepassing. Bij voortzetting van de opdracht betalen wij de betaalde schadevergoeding (als daar sprake van was) terug en bij de facturatie houden wij rekening met de reeds betaalde kosten. Als de onderbreking tot extra uren of kosten heeft geleid, dan komen die voor uw rekening.
 5. Elke partij heeft het recht de opdracht onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend. Deze ontbindingsmogelijkheid geldt in aanvulling op de wettelijke bevoegdheden tot ontbinding.
 6. Als onze werkzaamheden bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn wij van u verwachten dat u de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden blijft afnemen, dan wel ons financieel zal compenseren.
 7. Bij vroegtijdige beëindiging van de opdracht blijven alle intellectuele eigendomsrechten bij IBEX design & engineering en krijgt de opdrachtgever geen gebruiksrecht.

Aansprakelijkheid

 1. IBEX design & engineering dient in het geval van toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
 2. IBEX design & engineering is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De hiervoor genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet als de schade het gevolg is van eigen opzet van IBEX design & engineering of van bewust roekeloos handelen door IBEX design & engineering.
 4. Zodra ons werk is opgeleverd vrijwaart u ons voor aanspraken van derden en zijn wij niet meer aansprakelijk voor productaansprakelijkheid.
 5. De aansprakelijkheid van IBEX design & engineering vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen zijn geheimhouding verplicht ten aanzien van alle aan elkaar verstrekte vertrouwelijke informatie in het kader van de opdracht en/of welke door hen uitdrukkelijk als vertrouwelijk is aangewezen.
 2. Beide partijen leggen deze geheimhoudingsplicht op aan alle derden die zij bij de opdracht betrekken.
 3. De geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op informatie die:
 4. van algemene bekendheid is.
 5. al in het bezit was van de ontvangende partij.
 6. op rechtmatige wijze is verkregen van een derde.
 7. openbaar moet worden gemaakt op basis van een wettelijke regeling of een rechterlijke uitspraak.
 8. De geheimhoudingsverplichting eindigt drie jaar na het einde van de opdracht.

Overige bepalingen

 1. Wanneer de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan IBEX design & engineering verstrekt of de opdracht al eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij IBEX design & engineering hiervan op de hoogte stellen en de namen van de anderen vermelden.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met ons gesloten overeenkomst zonder onze toestemming aan derden over te dragen.
 3. Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Op de relatie, de opdracht en alle verbintenissen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Overijssel is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel of mail ons!